Powered by Three Online
3

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
1. Opdrachtnemer: de eenmanszaak “Three Online”.
2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Three Online wordt gesloten.
3. Webruimte: gereserveerde opslagruimte op één of meerdere servers welke ingericht is voor dataopslag waarbinnen een website en/of applicatie(s) en module(s) geplaatst is/zijn.
4. Applicatie of module: een al-dan-niet door Three Online ontwikkelde toepassing die door de opdrachtgever of diens aangewezen personen gebruikt kan worden. Dit gebruik geschiedt, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk bevestigd, onder licentie.
5. Account: een abonnement om tegen betaling toegang te verkrijgen tot een online-service zoals e-mail en/of hosting.
6. Hostingpakket: een abonnement om tegen betaling opslagruimte te huren voor het opvangen en bewaren van e-mail en/of webruimte t.b.v. het plaatsen van een website.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Three Online.
2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Three Online niet bindend en niet van toepassing.

Artikel 3 Wijziging en beëindiging van de overeenkomst
1. De overeenkomst (account of abonnement) kan uitsluitend tegen het einde van een kalendermaand en na het verstrijken van de minimumduur schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Three Online recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken (bezettings)verlies. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen, na voldoening van de openstaande nota’s én na voldoening van het ontstane (bezettings)verlies ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever, tenzij zulks niet mogelijk is dan wel niet uit de overeenkomst en/of uit (artikel 11 van) deze algemene voorwaarden voortvloeit.
3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Three Online, zal Three Online in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn. Overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden kan enkel en alleen geschieden na voldoening van de openstaande nota’s én na voldoening het ontstane (bezettings)verlies.
4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Three Online extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.
5. Three Online kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Three Online niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
6. Three Online heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer op zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
7. Three Online heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien opdrachtgever in strijd handelt met wet en/of regelgeving dan wel met algemeen aanvaarde normen en waarden.

Artikel 4 Levering en leveringstijd
1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Three Online het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Three Online aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Three Online worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Three Online zijn verstrekt, heeft Three Online het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Three Online de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Three Online zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.
5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het in de optiek van Three Online voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Zolang aanpassing van de overeenkomst niet heeft plaatsgevonden, heeft Three Online het recht haar werkzaamheden op te schorten.
6. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.
7. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of verregaande consequenties zal hebben, zal Three Online de opdrachtgever hierover inlichten.
8. Bij aanvraag en registratie of verhuizing van een domeinnaam en/of een hostingpakket dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele dagen.
9. Three Online is nimmer verantwoordelijk voor gevolgschade van welke aard ook in het geval van een verhuizing van een domeinnaam en/of hostingpakket.
10. Diensten en producten zijn declarabel indien ze ter beschikking staan van opdrachtgever. De publicatie of het online brengen van een website of dynamisch programma is geen criterium voor declaratie.

Artikel 5 Opschorting en ontbinding
1. Three Online is onder andere bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Three Online op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Three Online de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
3. Indien opdrachtgever de overeenkomst tot vervaardiging van een website of levering van een dienst, voortijdig annuleert is er 40% van de totale overeengekomen som verschuldigt. Indien reeds met de werkzaamheden is begonnen zal naar rato dit percentage kunnen worden verhoogd.

Artikel 6 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Three Online geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Three Online niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Three Online worden daaronder begrepen. Onder overmacht wordt voorts verstaan de omstandigheid die zich voordoet indien een website wegens technische redenen niet functioneert.
3. Three Online heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Three Online zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade door Three Online aan de opdrachtgever.
5. Voor zoveel Three Online ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Three Online gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7 Data- en e-mailverkeer / opslagruimte
1. Het maximaal toegestane dataverkeer en de maximale toegestane opslagruimte verschilt per type hostingpakket. De actuele waarden zijn te vinden op de website van Three Online. Indien Three Online het noodzakelijk acht de waarden te wijzigen is zij daartoe – zonder voorafgaande mededeling aan opdrachtgever – gerechtigd.
2. Wanneer het dataverkeer of de opslagruimte het maximum overschrijdt dan wordt de opdrachtgever in de gelegenheid gesteld of een toeslag te betalen voor de overschrijding of het hostingpakket te upgraden. Indien opdrachtgever van geen van de voornoemde mogelijkheden gebruik wenst te maken dan is Three Online gerechtigd het account te sluiten en/of het account te verwijderen van haar servers.
3. Indien er exceptioneel (plotseling en extreem) veel dataverkeer wordt geconstateerd kan Three Online het account met onmiddellijke ingang sluiten of verwijderen zonder de opdrachtgever hierover te informeren. Three Online is alsdan niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van het sluiten of verwijderen van het account.
4. Three Online streeft naar een optimale bereikbaarheid van de servers, wanneer deze in gevaar komt, door toedoen van één van de opdrachtgevers, zal Three Online naar eigen inzicht actie ondernemen en datgene doen dat zij juist acht. Three Online is alsdan niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de ondernomen actie.
5. Indien er sprake is van bulkmail c.q. het verspreiden van spam dat direct of indirect betrekking heeft op domeinnamen en/of accounts welke door Three Online beheerd worden, dan is Three Online – zonder voorafgaand overleg daartoe – gerechtigd tot sluiting van het domein over te gaan. De eventuele kosten die hiermee gepaard gaan, dienen door opdrachtgever vergoed te worden. Three Online is alsdan niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de sluiting van het domein.
6. Voor opdrachtgevers die gebruik maken van webmail wordt de mail bewaard. De hoeveelheid opslagruimte verschilt per type hostingpakket. Three Online is gerechtigd de mailboxen op te schonen en berichten ouder dan 30 dagen te verwijderen.
7. Opdrachtgever dient te allen tijde zorg te dragen voor voldoende beveiliging van zijn data, onder meer door middel van het maken van voldoende back-ups. Three Online is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies of beschadigingen van programmatuur door welke oorzaak dan ook ontstaan.|

Artikel 8 Prijzen/honorarium
1. Alle in deze voorwaarden genoemde prijzen, overeengekomen prijzen, honorarium en kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Three Online, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Jaarlijks, steeds met ingang van 1 januari, zullen de door Three Online gehanteerde uurtarieven worden gewijzigd en een inflatiecorrectie ondergaan.
3. Tarieven en voorwaarden genoemd in offertes, hebben een geldigheid van maximaal 14 dagen, tenzij anders overeengekomen.
4. Three Online heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden tijdig aan opdrachtgever bekend gemaakt.
5. Bij opdrachten met een langdurige looptijd zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

Artikel 9 Betaling
1. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder setup-, configuratie, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.
2. Three Online stuurt opdrachtgever een factuur voor de kosten indien de prestatie volgens overeenkomst is geleverd. In het geval van websites, webshops, webapplicaties en gerealiseerde programmatische aanpassingen en/of reparaties is de beschikbaarstelling bepalend voor de facturatie. Nagekomen wensen, meerwerk, of het nog in gebruik nemen van cq online gaan van het beschikbare is geen reden voor opschorting van betaling. Three Online houdt zich voor om gerealiseerde werkzaamheden per kalendermaand te factureren, los van de oplevering van het geheel.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Three Online niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen vooraf te worden voldaan per automatische incasso of overmaking van factuur.
5. Three Online stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst. Deze factuur kan, naar inzicht van Three Online, digitaal en/of per post gestuurd worden.
6. Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, op een door Three Online aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.
7. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt.
8. Wanneer opdrachtgever de betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt is Three Online gemachtigd het account (tijdelijk) te sluiten en/of buiten werking te stellen, het eigendom en beheer van de domeinna(a)m(en) over te nemen en eventuele binnenkomende e-mailberichten in bewaring te stellen totdat achterstallige betalingen zijn voldaan, onverminderd de betalingsverplichting gedurende de looptijd van het abonnement. Indien Three Online dit wenselijk acht kan Three Online een autoresponder activeren waardoor de afzenders van een e-mailbericht automatisch een e-mailbericht retour ontvangen waarin aangegeven wordt dat het verzonden bericht niet afgeleverd kan worden bij de verwachte ontvanger. Three Online is vrij in de opstelling van de tekst voor de autoresponder.
9. Mocht na betalingssommering van de daartoe aangewezen partijen als zijnde een incassobureau, advocaat of deurwaarder blijken dat de opdrachtgever niet in staat geacht kan worden de betalingsverplichting(en) binnen afzienbare tijd te voldoen is Three Online vrij in het ten gelde maken van de beschikbaar gestelde diensten, producten en domeinna(a)m(en).
10. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen acht dagen na factuurdatum aan Three Online kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Three Online een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
11. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Three Online op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
12. Three Online heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te laten strekken van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
13. In geval van automatische incasso dient opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.
14. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn of het bedrag niet geïncasseerd kon worden middels automatische incasso dan is opdrachtgever alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De kosten worden berekend conform het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
15. Indien Three Online in een gerechtelijke procedure (grotendeels) in het gelijk wordt gesteld dan komen alle kosten die zij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten
1. Het is opdrachtgever toegestaan de op de Three Online site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware, spyware en adware), te downloaden en te gebruiken.
2. Alle intellectuele eigendomsrechten die bij het uitvoeren van de overeenkomst ontstaan, berusten bij Three Online.
3. Zonder schriftelijke toestemming van Three Online is het niet toegestaan in eigen beheer onderhoud, wijzigingen, toevoegingen te plegen op grafische en/of softwarematige onderdelen. De verplichting voor het actualiseren van software en daarmee de veiligheid van de server ligt bij de opdrachtgever.
4. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. “shareware”) te respecteren en vrijwaart Three Online van enige aanspraak van een derde voor (vermeende) inbreuk van enig recht van die derde veroorzaakt door het gebruik van door opdrachtgever verstrekte software en/of andere werken.

Artikel 11 Eigendom en eigendomsvoorbehoud
1. Het door Three Online vervaardigde materiaal evenals het door de opdrachtgever beschikbaar gestelde materiaal waaronder ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en (elektronische) bestanden worden, zijn en blijven eigendom van Three Online ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht.
2. Alle door Three Online verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Three Online worden verpand, verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
3. Alle door Three Online ontwikkelde materialen, websites, applicaties en modules mogen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Three Online, niet aangepast, gewijzigd, verveelvoudigd en/of overgenomen worden. Indien opdrachtgever zonder toestemming websites, applicaties en modules aanpast, wijzigt, verveelvoudigt en/of overneemt (over laat nemen) dan is opdrachtgever hiervoor een eenmalige boete van € 25.000,– (zegge: vijfentwintigduizendeuro) verschuldigd en voorts voor elke dag dat geen toestemming is gegeven is opdrachtgever een boete van € 1.000,– (zegge: éénduizendeuro)verschuldigd.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht onverwijld doch uiterlijk binnen 3 dagen nadat opdrachtgever kennis heeft genomen van de beslaglegging dan wel van de te vestigen rechten Three Online daarvan op de hoogte te stellen.
5. Three Online is gemachtigd haar (bedrijfs)gegevens, een verwijzing, hyperlink, banner of andere promotionele uiting te plaatsen op of te verwerken in de website van de opdrachtgever die verwijst naar de website van Three Online.

Artikel 12 Aansprakelijkheid / Vrijwaringen
1. Three Online is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Three Online weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Three Online kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Three Online of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Three Online.
2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Three Online slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Three Online voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie.
3. Opdrachtgever vrijwaart Three Online voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde materialen, producten en diensten van Three Online.
4. Opdrachtgever kan Three Online niet aansprakelijk stellen voor eventuele onbereikbaarheid en/of uitval van de webservers en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen. (Vervolg)schade is nimmer verrekenbaar. Zonder melding vooraf kunnen door derden werkzaamheden aan Three Online-apparatuur worden uitgevoerd in algemeen belang. Three Online zal trachten deze onderhoudsperiode zo kort mogelijk te laten duren maar beroept zich hierbij op overmacht en is derhalve voor ontstane schade nimmer aansprakelijk.
5. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Three Online kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Three Online is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
6. Indien opdrachtgever aan Three Online materiaal, informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat daardoor geen inbreuk op eigendoms- of auteursrechten van derden wordt gemaakt, alsmede dat het materiaal, de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Three Online mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden. In het bijzonder wordt hierbij verwezen naar artikel 7, lid 3.
Onder andere in het geval van het niet up to date houden van software op de hostingsruimte kan een explosieve toename van het dataverkeer te weeg brengen, maar ook als gevolg hebben dat door misbruik (spam) het IP nummer van de server op zwarte lijsten komt, hetgeen gevolgschade heeft voor Three Online en andere gebruikers van de server.
8. Indien Three Online aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Three Online te verstrekken uitkering, althans tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Three Online voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal € 750,– (zegge: zevenhonderdenvijftig euro).
9. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Three Online. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Three Online als gevolg daarvan lijdt.
10. Opdrachtgever is aansprakelijk voor het technische onderhoud, noodzakelijk om een website veilig te houden, c.q. weerbaar te houden voor dreigingen van buitenaf, zoals hacking. Opdrachtgever kan deze onderhoudsplicht verleggen door het afsluiten van een onderhoudscontract bij Three Online. Indien opdrachtgever verkiest technisch onderhoud in eigen beheer uit te voeren, dient hij hiertoe een verklaring af te geven waaruit dit voornemen blijkt, en waaruit blijkt dat opdrachtgever hiertoe voldoende expertise heeft en/of dit via derden heeft verkregen.
Gevolgschade van misbruik door gebrek aan technisch onderhoud, wordt op opdrachtgever verhaald, met een minimum van € 1.500,- excl BTW en een maximum van € 25.000,-

Artikel 13 Overdracht van rechten en verplichtingen
Three Online is gerechtigd de plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever.

Artikel 14 Buitengebruikstelling
1. Three Online heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Three Online niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Three Online zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Three Online kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Three Online gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, groot € 100,- excl. BTW.
3. Three Online zal de toegang tot de website en/of de informatie van opdrachtgever onmogelijk maken, dan wel de website en/of de informatie verwijderen zodra een rechter of administratieve autoriteit dit heeft bevolen. Hierdoor wordt Three Online niet schadeplichtig jegens wederpartij.
4. Three Online heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever zich onvoldoenden heeft gekweten van zijn technische onderhoudsplicht.

Artikel 15 Reclame
1. Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Three Online. De schriftelijke melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klachten te bevatten, zodat Three Online in staat is adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal Three Online die werkzaamheden verrichten die noodzakelijk zijn én redelijkerwijs van haar kunnen worden gevergd teneinde aan de overeenkomst te voldoen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Three Online slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.
4. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.
Artikel 16 Geschillenregeling en toepasselijk recht
1. Alle geschillen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig wordt beschouwd, welke tussen partijen mochten ontstaan betreffende de (uitleg van de bepalingen van de) overeenkomst, zowel die van juridische als van feitelijke aard, zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de Rechtbank Zwolle-Lelystad, locatie Zwolle.
2. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Three Online en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, als wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
3. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.